รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

1. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

2. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

3. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 (รอมติจากสภามหาวิทยาลัย)

4. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

5. รายงานผลของปีที่ผ่านมา ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน และแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564

7.รายงานผลการดำเนินงานของแผนบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน).pdf