ข่าวสำคัญ


ปฏิทินการรับสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วันที่ยื่นความจำนง

1 - 31 มกราคม ของปีนั้น

1 - 30 เมษายน ของปีนั้น

1 - 31 กรกฎาคม ของปีนั้น

1 -31 ตุลาคม ของปีนั้น

บัญชีแสดงมาตรฐานตำแหน่ง (ก.พ.อ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์.pdf

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสรรหาผู้บริหาร

ระบบตรวจสอบประวัติบุคลากรออนไลน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจผู้บริหาร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "เพชรรำไพ"

เพชรรำไพ 2561.pdf