สัญญาจ้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์.pdf

1. หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

2. หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

3. หนังสือสัญญาจ้างพนักงานราชการ

4. หนังสือสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว

5. หนังสือสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการ