แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการปฏิบัติงานของแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2564

6. รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564.pdf