แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการปฏิบัติงานของแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2563

รายงานผลการปฏิบัติงานของแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2563.pdf