ทุนการศึกษาและฝึกอบรมด้วยทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สัญญารับทุนการศึกษา