ลูกจ้างประจำ (ปรับระดับ)

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้น

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง