หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัย และการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์และการ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ พ.ศ.2552 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัย และการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชก ารพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557

5. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

6. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ พ.ศ.2555