ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

  • ภาพถ่ายศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

  • คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์