ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ประจำปี

2561

2560

2559

2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2550

2549

2549

ชื่อ - สกุล

อาจารย์ ดร.ภูวดล บัวบางพลู

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก

อ.ศศิธร พุทธรักษ์

รศ.สุนี ศักดาเดช

-

รศ.ดร.วรวิทย์ ชีวาพร

-

-

นายประยูร สุทธิสวัสดิ์

-

-

น.ส.อัจฉรา บุญโกย

ผศ.ศุภวัฒน์ เอมโอช

นางบัวผิน โยมญาติ

นายสง่า สืบเพ็ง

สังกัด

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

-

สำนักงานอธิการบดี

-

-

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

สำนักงานอธิการบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี