ข่าวปัจจุบัน

ข่าวบำเหน็จบำนาญ

คลิ๊กที่รูปเพื่อเข้าระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ทางอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการยื่นเรื่องขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing)

ข่าวสำคัญ

บัญชีแสดงมาตรฐานตำแหน่ง (ก.พ.อ.)


ปฏิทินการรับสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วันที่ยื่นความจำนงสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

1 - 31 มกราคม ของปีนั้น

1 - 30 เมษายน ของปีนั้น

1 - 31 กรกฎาคม ของปีนั้น

1 -31 ตุลาคม ของปีนั้น

ข่าวสรรหาผู้บริหาร

ข่าวรับสมัครงาน

ระบบตรวจสอบประวัติบุคลากรออนไลน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจผู้บริหาร

ขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์.pdf

รายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "เพชรรำไพ"

เพชรรำไพ2562.pdf