การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ข้าราชการ

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2560 ลงวันที 20 กรกฎาคม 2560

2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560


ข้าราชการประเภทผู้บริหาร

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและระดับผู้อำนวยการ กองกลางหรือเทียบเท่า พ.ศ.2559

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและระดับผู้อำนวยการกองกลางหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

3. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเกี่ยวกับการมีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2560

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง แนวปฏิบัติในการกำหนดแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่าและระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า พ.ศ.2560


พนักงานมหาวิทยาลัย

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2560 ลงวันที 20 กรกฎาคม 2560

3. ประกาศสภามหาวิทยาลัยรำไพพรรณี เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัย และการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์และการ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ พ.ศ.2552 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัย และการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชก ารพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557

5. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

6. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ พ.ศ.2555