การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้าราชการ

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2560 ลงวันที 20 กรกฎาคม 2560
 2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

ข้าราชการประเภทผู้บริหาร

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและระดับผู้อำนวยการกองกลางหรือเทียบเท่า พ.ศ.2559
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและระดับผู้อำนวยการกองกลางหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 3. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเกี่ยวกับการมีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2560
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง แนวปฏิบัติในการกำหนดแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่าและระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า พ.ศ.2560

พนักงานมหาวิทยาลัย

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2560 ลงวันที 20 กรกฎาคม 2560
 3. ประกาศสภามหาวิทยาลัยรำไพพรรณี เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัย และการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ พ.ศ.2552 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัย และการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชก ารพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
 5. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
 6. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ พ.ศ.2555

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 1. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 2. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
 3. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 (รอมติจากสภามหาวิทยาลัย)
 4. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • ภาพถ่ายศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 • แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง)

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

คู่มือการปฏิบัติงานทั่วไป

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

คู่มือกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่.pdf