โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

ประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2565.pdf