ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

"ให้บริการอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเป็นธรรม"

วิสัยทัศน์

"เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจของบุคลากร"

พันธกิจ

   1. ให้บริการด้านบุคลากรอย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม

   2. จัดระบบข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย

   3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างมีระบบและต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล

   2. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยให้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรมตามระเบียบและกฏเกณฑ์ของทางราชการ ให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบข้อหารือ เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแก่บุคลากร ผู้บริหาร และหน่วยงานองมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องเป็นระบบและทันสมัย