แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์มสรุปคะแนนผลการประเมินปฏิบัติราชการ

1. แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1, 2 (3 เดือน, 6เดือน)

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับผู้บริหาร

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทวิชาการ)

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป)

5. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทลูกจ้างประจำ

6. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทพนักงานราชการ

7. ข้อบังคับ ประกาศ ของข้าราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัย