การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

6. แนวทางการจัดทำแบบประเมินค่างาน (อาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์)

7. แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (อาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์)

8. แนวทางการจัดทำผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ (อาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์)

9. ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  • ข้าราชการ

  • ข้าราชการประเภทผู้บริหาร

  • ข้าราชการประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

  • พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป

  • ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ก.พ.อ.) พ.ศ. 2533

เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง