การลาศึกษาต่อ

พ.ร.ก. / ระเบียบ / ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

สัญญาให้ลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/ปฏิบัติงานวิจัย

1 ข้าราชการลาศึกษาในประเทศ

2 ข้าราชการลาศึกษา ณ ต่างประเทศ

3 พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาในประเทศ

4 พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษา ณ ต่างประเทศ

5 สัญญาขยายเวลา