บุคลากรในหน่วยงาน

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

1. นางสาวสุนันทา ศิริเจริญ

2. นางวาสนา ศิลาลอย

3. นางสาวพรนภา นิมิตตระกูล

4. นางเสาวนิต มีมาก

5. นางสาวอรุญรัตน์ บัวเกิด

6. นางสาวดรุณี ดอกแก้ว

7. นางสาวรุ่งรัตน์ เชื้อแก้ว

8. นางสาวภารณี ฐิติเพชรกุล

ตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

รองหัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

รองหัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

บุคลากร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานวินัยและนิติการ

1. นางสาวสรินยา พร้อมพงษ์

2. นางสาววรลักษณ์ ชูฤทธิ์

3. นายประสิทธิ์ ประเสริฐสังข์

4. นายทวีชัย สังข์ประสาท

5. นางสาวอุทุมพร แสงน้อย


ตำแหน่ง

หัวหน้างานวินัยและนิติการ

นิติกร

นิติกร

นิติกร

นิติกร